Home / Хууль зүйн сайдын тушаал

Хууль зүйн сайдын тушаал

алба хаах хугацааг сунгах журам

Гадаадын их дээд сургуульд хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам

Зан үйл нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр

Нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн дүрэм

Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх тодорхойлолт лавлагаа гаргах журам

ХБ-ын алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах аюулгүйн тойрог тогтоох журам

Хорих ангийн дотоод журам

Хорих ангийн харуул хамгаалалтын журам

Хорих байрны дотоод журам

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагнал олгох журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны данс, бүртгэл, тайлан тэнцлийн тухай журам

ШШГБ-ын ажилтны сахилгын дүрэм

ШШГБ-ын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, гэлт зэвсэг хэрэглэх журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн ажлын ачааллын жишиг норматив

ШШГБ-ын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам

ШШГБ-ын бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам