Home / ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

2017-2018 сургалтын хөтөлбөр

Автомашин ашиглах журам

Ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал батлах тухай

ажлын үнэмлэхний загвар

Албаны сургалт зохион байгуулах журам

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа газ

Бага бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичиг

Буудлагын зэвсгээр буудлага хийх үеийн аюулгүй арга хэмжээний заавар

Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн цахим бүртгэл хөтлөх тухай

Дүрэмт хувцас, чимэг хэрэгслэлийг хураан авах, тооцоо хийх журам

Зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам

Нийгмийн ажлын заавар

Нийтэд тустай ажил хийлгэх байгууллагын жагсаалт

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэхэд хяналт тавьх журам

Сэтгэл зүйчийн ажлын заавар

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам

Цалин нэмэгдлийн тухай

Цол олгох хугацаа нэмэлт өөрчлөлт

цол ялгах тэмдэг

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэрэглэх хэвлэмэл маягтын жагсаалт

ШНҮА үзлэг нэгжлэгийн стандарт

Шуурхай бүлгийн таних тэмдгийн загвар

ШШГБ хүний нөөцийн журам

ШШГБ Цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах журам

ШШГБ-ын ажилтанд шагнал урамшуулал олгох журам

ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм

ШШГБ-ын ажилтны үйлчилгээний стандарт

ШШГБ-ын алба хаагчийг баклавр, магистр, докторын сургалтад хамруулах журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ШШГБ-ын шагналын төрөл

ШШГЕГ-Хөдөлмөрийн дотоод журам