Home / Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

Хэлтсийн даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/13 дугаар тушаалаар 2018 оныг байгууллагын хэмжээнд “Алба хаагчдын ажлын бтүээмж, сахилга харуцлагыг дээшлүүлэж, тэдний нийгмийн баталгааг сайжруулах” дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

  1. Алба хаагчдын ажлын бүтээмж, сахилга хариуцлагыг дэшлүүлэх
  2. Шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчилан таниулах ажлыг эрчимжүүлэх
  3. Алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.