Home / Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

Газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар 2019 оныг байгууллагын хэмжээнд “Сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээдэлсэн бүтээн байгуулагч хамт олон болох” дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

  1. Алба хаагчдын ажлын байрны сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх
  2. Алба хаагчдын харилцаа, ажилдаа хандах хандлага, үр дүн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
  3. Алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.