Зорилго, зорилт

   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас системийн хэмжээнд 2020 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах жил” болгон дэвшүүлсэн зорилттой уялдуулан газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар тус газрын хэмжээнд 2020 оныг “Алба хаагчийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж, нийгмийн баталгааг сайжруулан, хамтач ажиллагааг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

-Алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтад хамруулах, туршлага судлуулах

-Алба хаагчдын харилцаа, ажилдаа хандах хандлага, ёс зүй, хамтын үйл ажиллагаа, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

-Алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.

Back to top button