Home / Мэдээ, мэдээлэл / Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулах гэрээ цуцласан талаар

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулах гэрээ цуцласан талаар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын 4 дүгээр зүйлд “2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 9.2 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулалтай холбогдох заалтыг 2017 оны төсвийн жил дуусах хүртэл хугацаанд дагаж мөрдөнө” гэж заасны дагуу тус хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар нийт 88 гүйцэтгэх баримт бичигт байгуулсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулах гэрээг цуцалж, гэрээ цуцалсан талаар төлбөр авагчдад мэдэгдэж ажилаллаа.