БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 2019 ОН

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, албан хаагчдын ажиллах аятай орчин нөхцөл, бие бялдрын түвшинг ахиулах, хоригдол, хоригдогсдод тавих харуул хамгаалалтыг сайжруулах, тэдгээрийн ахуй нөхцөл, зорилгоор дараах засвар тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button