2020 онд гарсан сул орон тооны талаар

Тус газарт 2020 оны 01 дүгээр улиралд гарсан сул орон тоо.

1.Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн орон тоо

2.Ахлах нягтлан бодогчийн орон тоо

3.Ээлжийн даргын орон тоо

4.Хамгаалалтын ажилтны орон тоо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button