АНГЛИ ХЭЛНИЙ АНХАШ ШАТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн түвшин дээшлүүлэх дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу

– Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн гадаад хэлний багш Б.Энхзултай “Албан хаагчдад англи хэлний сургалт зохион байгуулах” хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, сургалтын төлөвлөгөөг батлан, алба хаагчдын мэдлэгийн түвшинг тогтоож, 2020 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийт 40 цагийн англи хэлний сургалтыг зохион байгуулан, шалгалт авч, бүх албан хаагчдад англи хэлний анхан шатны  мэдлэг олгосон.

Шалгалтад нийт 26 алба хаагч хамрагдаж, 82,3 хувьтай үнэлэгдсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button