2019-2020 онд зохион байгуулсан албаны сургалт

Алба хаагчдын мэдлэг, боловсрол, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжлийг хангах, төлөвшүүлэх үүднээс 2019-2020 онд албаны 140 цагийн сургалт зохион байгуулахаас 80 цагийн сургалтыг танхимын хэлбэрээр, 60 цагийн сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан ба 2019-2020 оны албаны сургалтын үйл ажиллагааг хааж нийт алба хаагчдаас  онолын болон бие бялдрын шалгалтыг  авахад 89,5 хувтай үнэлэгдсэн.

Өнөөдрийн байдлаар тус газар нь 2020-2021 онд албаны сургалт явуулах тушаал, төлөвлөгөөг баталж, нийт 172 цагийн сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж , сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button